فروشگاه نگین زرد کوه

عسل طبیعی گلرنگ 1 کیلوگرمی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گلرنگ 500 گرمی

۵۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گون گز 1 کیلوگرمی

۹۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گون گز 500 گرمی

۴۷,۵۰۰ تومان

عسل طبیعی کنار 1 کیلوگرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی کنار 500 گرمی

۵۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چندگیاه 1 کیلوگرمی

۹۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چندگیاه 500 گرمی

۴۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گشنیز 1 کیلوگرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گشنیز 500 گرمی

۵۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج 1 کیلوگرمی

۱۳۶,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج 500 گرمی

۶۸,۰۰۰ تومان