فروشگاه نگین زرد کوه

عسل طبیعی گلرنگ 1 کیلوگرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گلرنگ 500 گرمی

۵۷,۵۰۰ تومان

عسل طبیعی گون گز 1 کیلوگرمی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گون گز 500 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی کنار 1 کیلوگرمی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی کنار 500 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چندگیاه 1 کیلوگرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چندگیاه 500 گرمی

۵۷,۵۰۰ تومان

عسل طبیعی گشنیز 1 کیلوگرمی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گشنیز 500 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج 1 کیلوگرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج 500 گرمی

۸۰,۰۰۰ تومان