لبنیات ارگانیک سلیمانی

ماست کوچک

۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی تازه

۲,۰۰۰ تومان

ماست بزرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

شیر محلی تازه

۱,۷۵۰ تومان۳,۵۰۰ تومان

کره محلی تازه

۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان