عسل طبیعی گون گز 1 کیلوگرمی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گون گز 500 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی کنار 1 کیلوگرمی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی کنار 500 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چندگیاه 1 کیلوگرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چندگیاه 500 گرمی

۵۷,۵۰۰ تومان

عسل طبیعی گشنیز 1 کیلوگرمی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گشنیز 500 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج 1 کیلوگرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی بهار نارنج 500 گرمی

۸۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی مریم گلی 1 کیلوگرمی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی مریم گلی 500 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی یونجه 1 کیلوگرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی یونجه 500 گرمی

۵۷,۵۰۰ تومان

عسل داریک Darik مقدار 1000 گرم

تماس بگیرید

عسل لیوانی سلامت Salamat مقدار 220 گرم

تماس بگیرید

عسل لیوانی سلامت Salamat مقدار 165 گرم

تماس بگیرید

عسل با موم سلامت Salamat مقدار 1000 گرم

تماس بگیرید

عسل طبیعی گلرنگ 1 کیلوگرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی گلرنگ 500 گرمی

۵۷,۵۰۰ تومان